Cliëntenraad

De Cliëntenraad ISD Kop van Noord Holland, is sinds 15 maart 2007, een officieel en bij wet geregeld adviesorgaan. De leden zijn afgevaardigden uit de zes deelnemende gemeenten, welke gezamenlijk de ISD-KNH hebben gevormd en zijn benoemd door het bestuur der ISD-KNH.

De Cliëntenraad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over onderwerpen met betrekking tot beleid en uitvoering van dat beleid door de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord Holland. De onderwerpen waarover zij adviseert hebben betrekking op de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, Wet investeren in jongeren, de Wet Ioaw en Ioaz, evenals de Algemene nabestaandenwet.

De Cliëntenraad behandeld geen klachten, bezwaarschriften en andere zaken, die betrekking hebben op personen of zaken van persoonlijke aard.

De richtlijnen voor ons handelen zijn vastgelegd in de Verordening.

De leden van de Cliëntenraad behoren tot de doelgroep welke rechtstreeks te maken heeft met de uitkering welke volgt uit de bovengenoemde wetten. Zij ondervinden dagelijks aan den lijve, wat het betekent om een uitkering te ontvangen en zijn daarom extra gemotiveerd om deze uitkering zo humaan mogelijk te laten plaatsvinden. Zij zien er op toe dat de noodzakelijke wetgeving op een juiste manier wordt geïnterpreteerd en toegepast.